98eed8a7fc286bff7d5f397730f071a8

Light over a pole or hanging on a hook by bed in basement:
0c84bc659b3ed799870da894b6f4baa0
c58431e66b33166bc2db2c31dfbd3582